Mali Analizler Şirketiniz İçin Neden Önemlidir?

Blog Single

Mali Analiz nedir? | Mali analiz neden yapılır?

Mali analiz, şirketlerin finansal performansının değerlendirilmesini sağlayan, firmaların mali açıdan sorunlu, gelişime açık yönlerinin ortaya çıkarıldığı bir analiz yönetimi olarak karşımıza çıkıyor. Temel olarak, firmaları mali açıdan incelerken finansal tablolarda yer alan çeşitli kalemler detaylı bir şekilde mercek altına alınarak genel bir çerçeve çizilir. Sadece durum tespitini değil; finansal sorunların nasıl giderileceğine dair ipuçlarının da yer aldığı mali analizler şirketlerin finansal geleceğine dair önemli verileri içerir. 

Mali analiz yöntemleri nelerdir?

Mali analiz raporları, çeşitli iktisadi, matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanılarak elde edilir. Genellikle bilançolardan hareketle yola çıkılan mali analizlerde en sık kullanılan yöntemler olarak oran analizi, trend analizi, yatay ve dikey analizler sayılabilir.

Peki, mali analiz neden önemlidir? 

KOBİ'ler başta olmak üzere her işletme için hayati önem taşıyan finansal süreçlerin kontrol altında tutulmasının yanı sıra geleceğe ilişkin adımlar atılırken karar alınmasını kolaylaştıran mali analizlerin dönemsel olarak yapılması gerekir. Özetle firmalarınızın, finansal fotoğrafının net bir şekilde ortaya konmasına yardımcı olur. Firmaların mali açıdan zayıf yönlerinin önceden tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınması için zaman kazandırırken finansal kayıpların önüne geçilmesini sağlar. Mali analizle yardımıyla şirketlerinizin üstünlüklerini de ön plana çıkarabilirsiniz. 

Mali analiz ne için ve kimler tarafından yapılır?

Finansal geleceğini ve mali performansını değerlendirmek isteyen firmalar, kendi durum tespiti için mali analiz yaptırabileceği gibi mali analizler, finansal hayatın bir parçası olarak da kullanılabilir. Örneğin; bankalar, yatırım şirketleri, finansman şirketleri, kamu kuruluşları ya da ticari ilişkilerde bulunduğunuz karşı firmalar, mali analiz talep edebilir. Burada amaç firmanızla ticari faaliyetlerde bulunmadan önce firmanızın mali durumunuzun belirlenmesidir. Örneğin, bir finans kurumundan kredi talep edildiğinde bu kurumlar kredilerin geri dönüşünü garanti edebilmek adına mali analiz raporlarınızı isteyebilir. Yine şirketinize yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı grubu ya da fon, firmanızın mali analiz raporlarına göre kararlar almak isteyecektir. Her bir durumda farklı mali analiz yöntemleri kullanılarak amaca uygun değerlendirmeler yapılır. 

Kredi ilişkisine girilecek olan finansal kurumlar genellikle bu raporlarda şirketin borçlanma oranlarını, borç/öz kaynak dengesini, kısa ve uzun vadeli borçlarını, dönen varlıklarını, şirket aktiflerinin türünü, sermaye yapısını irdeleyecek mali analizlerde bulunur. Yatırımcılar ise şirketin karlılık oranlarını belirleyecek kalemler üzerinde durur.

Mali tablo kalemleri arasındaki ilişkiler ve bunların zaman içinde göstermiş olduklarıeğilimler işletmenin mali yapısı hakkında bir kanaat verir. İşletmelerin yükümlülüklerini yerine getirme, likidite durumu, kârlılık, finansman yapısı ve varlıkların etkinliği mali tablolardan izlenebilir.

Finansal analizden genellikle işletme yöneticileri, kredi analistleri ve menkul kıymet analistleri yararlanır. Yöneticiler finansal analizi, kontrol ve işletme faaliyetlerinindüzenlenmesi amacıyla oranları veri olarak kullanır. İşletmenin (finans) yöneticileri belli birdönemde işletme faaliyetlerine ilişkin performanslarını finansal analiz sonucunda görebilirler.

İşletme sahipleri ise işletmeye koydukları kaynakların değer artışını ve azalışını malitabloların analiziyle görebilirler. İşletmeye kredi veren kuruluşlar ise kredi veripvermeyeceklerini değerlendirirler