Sektörel Raporlarla Ekonomi Çerçevesi

Blog Single
Rekabet avantajı, işletmenin rakiplere karşı avantaj elde etmesi için pazardaki yerini belirten ayırıcı bir özelliktir. 
Bu avantaj, işletmenin karlılık seviyesini endüstri ortal a masının üzerindeelde etmesi ve koruması ile ortaya konulur.
 Fırsatları eşitsizlik yaratmak olarak tanımlayan kuruluşlar, tam rekabetin ötesinde şirketin yasal olarak ekonomik rant elde etmesine ve bu durumu mümkün olduğun da koruyup sürdürmesine izin verebilirler.
 Küreselleşen dünya ekonomisinde yoğun ve yıkıcı rekabet ortamı işletmeleri zorlamakta; yeni,farklı ürün ve hizmet arayışlarına yöneltmektedir.
 Yıkıcı rekabet koşullarından sıyrılmak için yeni bir değer, yeni bir  pazar, yeni bir maliyet ve bu stratejiyi yürütecek bir yönetim yaklaşımına ihtiyaç vardır. 
 Böylece işletmeler kendi yönlerini tayin ederek hayatlarını devam ettirebileceklerdir. Son çeyrek yüzyılda Michael Porter’ın “Rekabet Stratejisi” yaklaşımları strateji alanında yaygın olarak kullanılmış, detaylı olarak incelenmiştir. 
 Porter’ın yaklaşımları rekabet gücü analiz ve yönetiminde iş dünyasında ana hatlarıyla kabul görmüş bir model olarak öne çıkmaktadır. 
 Rekabetin dünya ölçeğinde giderek şiddetlendiği günümüzde, ülkeler küresel piyasada daha fazla pay sahibi olmak için rekabet güçlerini artırma konusunda yoğun çaba göstermektedirler. 
 Bölgelerin ulusal ve uluslararası rekabet düzeyinin anlaşılır ve ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi bölgesel politika yapıcılarının ve devlet kurumlarının üst düzey yöneticilerinin 
 kararverme süreçlerinde, politikaların belirlenmesi sırasında diğer bölgelerle kıyaslama olanağı sağlamak, bölgenin performans düzeyinin zaman içerisindeki gelişimini izlemek ve 
 sadece şirketlerin değil bölgelerin de dünya pazarında nasıl rekabet ettiklerini analiz etmek konularında yol gösterici bir rol oynayacaktır.